Kitbull by Rosana Sullivan

PIXAR SPARKSHORTS: “Kitbull” by former AAU student, Rosana Sullivan